Blog

06 Mar
Mở tài khoản cá nhân ở Singapore
Mở tài khoản cá nhân tại nước ngoài
Ngân hàng ở một số nước không cho phép cá nhân nước ngoài mở tài khoản các loại tiền tệ khác nhau. Tuy nhiên, mở tài khoản tại Hongkong hay mở tài khoản tại Singapore thì ngược lại. Các cá nhân nước ngoài được phép mở tài khoản với các loại tiền tệ thông dụng trên thế giới. Read More “Mở tài khoản cá nhân tại nước ngoài”